Posts Tagged ‘warisan’

Sawah Warisan yang Digadaikan


Kaidah hukum:
Penggugat sebagai ahli waris almarhum pewaris menuntut sawah warisan
almarhum yang digadaikan kepada ayah dan suami para tergugat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 8 K/Sip/1967
Terbit : 1969
Hal. 558-560

Gugatan Terhadap Tergugat Yaitu Istri Sah Dari Mendiang Ayah Kandung Penggugat Mengenai Harta Warisan Yang Dikuasai Oleh Tergugat


Kaidah Hukum:
Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yaitu istri sah dari mendiang ayah kandung penggugat mengenai harta warisan yang dikuasai oleh tergugat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 100 K/Sip/1967
Terbit : 1969
Hal. 432-436

Anak Perempuan Di Tapanuli dan Lombok Berhak Untuk Mewarisi


Kaidah hukum:
Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap anak perempuan di Tapanuli, juga di Lombok adilnya anak perempuan dijadikan ahli waris, sehingga dalam perkara ini penggugat untuk kasasi sebagai satu-satunya anak, mewarisi seluruh harta peninggalan dari bapaknya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1589 K/Sip/1974
Terbit : 1978-1
Hal. 164-175

Ahli Waris Yang Berhak Memakai Soko Berhak Menerima Harta Pusaka Tinggi


Kaidah hukum:
Ahli waris bertali darah tidak mewarisi Soko (gelar), sedang yang berhak menerima harta pusaka tinggi adalah ahli waris yang berhak memakai Soko tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 869 K/Sip/1974
Terbit : 1978-1
Hal. 113-130

Pihak Di Luar Perkara Tidak Dapat Nyatakan Sebagai Ahli Waris


Kaidah hukum:
Di dalam putusan orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 177 K/Sip/1976
Terbit : 1977-2
Hal. 125-131

Ahli Waris Cucu


Kaidah hukum:
Seorang cucu tidak merupakan ahli waris dari kakeknya apabila pada waktunya kakeknya meninggal orang tuanya masih hidup.
Maka ia tidak berhak untuk menuntut pembagian kembali warisan kakeknya, yang telah dibagi ahli waris oleh kakeknya itu kepada anak-anaknya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 14 K/Sip/1975
Terbit : 1977-2
Hal. 69-74

Pembagian Warisan Dalam Hal Pewaris Tidak Meninggalkan Anak


Kaidah hukum:
Dalam hal tidak ada anak, harta warisan setengah bagian untuk janda dan yang setengah bagian untuk keluarga suami atau seluruhnya dapat dinikmati janda selama hidupnya dan selama ia tidak kawin lagi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 284 K/Sip/1975
Terbit : 1977-2
Hal. 65-68