Posts Tagged ‘conservatoir’

Sita Conservatoir


Kaidah hukum:
Persetujuan atas sita conservatoir oleh pihak ketiga dapat diputuskan lebih dahulu daripada pokok perkara.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 607 K/Sip/1974
Terbit : 1977-2
Hal. 148-151

Pemeriksaan Bantahan Terhadap Conservatoir Beslag


Kaidah hukum:

Bantahan terhadap conservatoirbeslag bersifat insidentil sehingga seharusnya diperiksa tersendiri dengan menunda dulu pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1236 K/Sip/1971

Terbit : 1973

Hal. 131-154